°C
Annonser
Simon Søbstad Salmar

Vil løse problemet med lakseavrenning

Hver uke stoppes laksetrailere i kontroll av Statens Vegvensen. Salmar jobber med flere tiltak for å løse problemet, men ønsker nå å få et bedre faktagrunnlag og vite omfanget av avrenningen.

Ida Nordland Hillestad Ida Nordland Hillestad +47 480 90 059
Annonser

- Vi ønsker å få et bedre grunnlag om omfanget av lakseavrenningen, slik at vi lettere kan velge riktig strategi og tiltak for å løse problemet, sier Simon Søbstad nest kommanderende i salg og industri, Salmar.

Nesten hver gang Statens vegvesen avholder kontroller langs norske veier, stopper de minst en laksetrailer med avrenning. Her blir de stående til lasterommet er tilstrekkelig nedkjølt og avrenningen er stanset.

Salmar har i mange år hatt et ønske om å få et større faktagrunnlag på bordet, slik at de kan løse problemet.

- Vi er helt avhengig av en tredjepart som ønsker å gjøre disse undersøkelsene sammen med oss vareeierne. Skulle vi gjort dem selv blir det som bukken og havresekken, det vil ikke bli troverdig. Vi stiller data, forsendelser og transport disponibel for undersøkelser, og har oppfordret og invitert fylkeskommunen til å gjennomføre undersøkelsen, sier Søbstad.

- Hittil er det ikke blitt noe av, vi er klare for å sette igang undersøkelsen når som helst, men venter på en prosjekteier som fylkesmommunen, dette inveterte næringen til for tre år siden, legger han til.Gjør en rekke tiltak

På tross av at undersøkelsen i regi av fylkeskommunen ikke er gjennomført enda, har Salmar likevel gjort en rekke tiltak for å hindre avrenning fra transporten.

- Vi ønsker selvsagt å gjøre det vi kan for at det skal bli minst mulig avrenning og har en rekke kriterier før transporten er klar for avreise, sier Søbstad.

Lasterommet skal alltid være kaldt når transporten starter. Varen skal være så kald som mulig når den lastes. På 20-50% av varene brukes tørris og man unngår derfor avrenning. Noen av varene er vakumpakket og det brukes kun kjøling i lasterommet.

- Grunnen til at vi ikke bruker tørris på hver eneste transport er fordi noen av kundene ikke ønsker det, og at vi ikke har tilgang på nok tørris, forteller Søbstad.

Han forteller at det i samarbeid med Sjømat Norge skal etableres en arbeidsgruppe som skal undersøke forhold og løsninger, samt opprettes en bransjeveileder for kjøletemperatur før opplasting i bil.

- Jeg tenker det er veldig bra at vi får bedre og mer konkrete faktaopplysninger. Det er jo ingen som ønsker avrenning langs veiene, og Salmar er absolutt innstilt på å gjøre det vi kan for å forhindre dette, sier Søbstad.Muligheter og tiltak

Karin Bjørkhaug er leder av trafikksikkerhetsrådet i Trøndelag fylkeskommune og forteller at media ofte dekker saker med lakseavrenning, der det pekes på farene ved at det iser på og blir sleipt.

- Da vi henvendte oss til Statens vegvesen om deres vurdering av dette så svarte de at de ikke hadde grunnlag for å si at slik avrenning hadde vært årsak til ulykker, men de kunne heller ikke utelukke det, sier Bjørkhaug.

- Fra laksenæringen reagerte man på at dette ble framstilt som et problem uten at fakta ble dokumentert, legger hun til.

For en tid tilbake inviterte Gunn Iversen Stokke, som da var leder for hovedutvalg veg og Bjørkhaug som leder av trafikksikkerhetsutvalget i fylket, til et møte.

- Vi inviterte til et møte der både kommunene, laksenæringen, Statens vegvesen, politi og Norges lastebileierforbund var til stede. Det var en nyttig runde.Der ble både drift og vedlikehold, avrenning og utfordringer merd og muligheter for tiltak som kunne redusere eller eliminere problemet, drøftet, sier hun.

- Konklusjonen ble at vi fra fylket skulle undersøke mer om muligheten for at fylkeskommunen kunne ta en «oppmannsrolle» for at en slik undersøkelse kunne bli gjennomført. Laksenæringen signaliserte at de var positive til å bidra med kunnskap og opplysninger til et slikt arbeid, legger hun til.Startet en prosess

Det ble startet en prosess med Nord Universitet, men det tok noe tid før man kom i gang.

- Da korona slo til ble midlene til dette tiltaket flyttet over til en undersøkelse om godstransport under pandemi. Vi så at det var viktig å hente inn kunnskap fra den ekstraordinære situasjonen som oppsto, sier Bjørkhaug.

- Nå er det tatt et veldig godt og prisverdig initiativ fra Norsk lastebileierforbund sammen med Sjømatbedriftene og Statens vegvesen for å få laget en nasjonal standard for hvordan norsk sjømat skal fraktes på norske veier, sier hun.

- Dette mener jeg er riktig nivå og en bedre innfallsvinkel enn at det kommer fra et av fylkene. Fylket kommer derfor ikke til å gå videre med egne undersøkelser, legger hun til.

- Jeg opplever at næringen har vært positiv til å bidra til kunnskap om avrenning. Jeg tror også at oppslag, møter, spørsmål og interpellasjon har bidratt til mer oppmerksomhet rundt problematikken, smiler hun.

Annonser
Annonser