Frøya nyheter

19.06.2019 °C m/s
Annonser
Dugnad Uttian Trimløype Turløype Tursti 10

Vil bygge stort boligfelt på Uttian

Olaf Reppe (i midten) vil bygge opp til 20 boligtomter på sin tomt på Uttian. Her er Olaf på dugnad med Henry Furberg og Rita Hovde på turstien på Uttian.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Olaf Reppe ønsker å legge til rette for flere boligtomter på Uttian. I neste uke skal forvaltningsutvalget behandle reguleringsplanen der Reppe beskriver ønsket om å bygge ut 17 nye tomter, det vil si at han vil legge til rette for 20 nye boligenheter på Uttian.

Det skal være småhusbebyggelse med eneboliger og tomannsboliger.

- Planområdet ligger ca. 8,5 kilometer fra kommunesenteret på Frøya. Det ligger på Uttian, ytterst mot havet, i en naturlig forlengelse av eksisterende bebyggelse, står det i forslaget.


Stort behov for boliger

Området Reppe vil skape dette nye boligfeltet er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruk, natur og friluftsliv (LNF-område).  Reppes 20 boligenheter bryter med planene som sier at det kun skal bygges fem nye boliger og fem nye fritidsboliger i området. 

Søker søker derfor om dispensasjon. Han mener at behovet for boliger er stort på Frøya, og at dette er et område som trenger flere boliger.

Rådmannen anbefaler at planforslaget detaljregulering for Uttian Panorama skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

Saken skal behandles i hovedutvalg for forvaltning i neste uke.

Annonser
Annonser