Frøya nyheter

23.08.2019 °C m/s
Annonser
Lensmann-Arild-Sollie

-SP skaper utrygghet på Frøya med sitt utspill

Lensmann Arild Sollie er provosert av Frøya SP og mener de med sitt utspill om politreformen skaper utrygghet på Frøya. Et lite lensmannskontor vil alene ikke kunne skape trygghet, mener Sollie som tror mer patruljering er framtiden.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
Annonser

AV; Arild Sollie, Lensmann i Hitra og Frøya

Den 23.02.17 hadde Senterpartiets leder på Frøya, Knut Arne Strømøy ett innlegg i Froya.no om den pågående politireformen og fremtidig nedleggelse av Frøya lensmannskontor.  Jeg ønsker å komme med mine synspunkter vedrørende de påstander han fremlegger i innlegget.

Jeg ser at Senterpartiet nå også har gått til det skritt å trekke lensmannens habilitet inn i denne saken. Selv om jeg i det hele tatt ikke har noen innvirkning på den prosessen som foregår skal jeg redegjøre for det som angår oss, nemlig polititjenesten i øyregionen. 


At mange i politiet er skeptisk til reformen er naturlig. Den inneholder mange elementer man kan stille spørsmål ved. Ordet "nærpoliti" kan for mange virke misvisende i forbindelse med strukturendringene der så mange lensmannskontor skal legges ned.

Jeg vil tro at de fleste kommuner som mister lensmannskontoret sitt i utgangspunktet gjerne vil beholde det. Jeg har forstått at Frøya også vil beholde sitt lensmannskontor. 

Problemet er hvordan et så lite lensmannskontor her ute skal kunne driftes på en forsvarlig måte ut ifra de ressursene man har til rådighet. Hvordan skal man kunne drive en trygg og god polititjeneste?Når K.A. Strømøy snakker om å bevare lensmannskontoret på Frøya. Har han da tenkt igjennom hvordan ett slikt lite kontor alene skal kunne skape trygghet for befolkningen på Frøya?

De siste årene har etterforskning av straffesakene blir mer og mer kompleks og krevende. Det kreves stadig større kompetanse innenfor flere fagfelt. Er ett lite kontor som Frøya rustet til dette?

La oss nå si at Frøya får tilbake sine ansatte slik bemanningen var tidligere. Fire polititjenestemenn, én lensmann og én sivilt tilsatt. Har Strømøy tenkt igjennom hvordan fire politimenn/kvinner skal skape trygghet, rykke ut på alle oppdrag, drive forebyggende virksomhet og etterforske 250 straffesaker i året - 24 timer i døgnet?

Hvordan disse fire politimenn/kvinner med 37,5 timers arbeidsuke skal kunne dekke hver eneste helg med vakt/beredskapstjeneste? Hvordan dette er mulig når man i tillegg må forholde seg til det faktum atarbeidstidsbestemmelsene bestemmer hvor mye man kan jobbe? Hvordan skal disse fire alene dekke hele polititjenesten på Frøya når vi vet at det trengs 18 ansatte for å dekke? En døgnkontinuerlig patrulje? Det snakkes stadig om at man må "vente på patrulje fra Orkdal". 

Har Senterpartiet på Frøya forslag på hvordan dette skal unngås når halvparten av styrken i øyregionen må brukes til å holde to kontor åpne? 

Ja, vi hadde noe som het "reservetjeneste" i gamle dager. Da satt vi på lensmannskontoret fra kl 0900 – 1500 hver dag. Etter kl 1500 dro alle hjem og så ble vi oppringt hvis noe skjedde. 24 timer telefonvakt ga én fridag. Vi hadde ingen aktive patruljer utenom noen timer på helga. 

Skaper det trygghet? Blir man fornøyd hvis man går tilbake til den gamle ordningen der oppklaringsprosenten lå på litt over 20 % mens den i dag er på det dobbelte?Det er slik at den geografiske beliggenheten til øyregionen gjør oss sårbar på flere områder. Vi må ofte klare oss selv. Det gjelder også polititjenesten. 

Vi må derfor utnytte de ressursene vi har på best mulig måte. Det er ingen som har intensjon om å legge ned Frøya lensmannskontor hvis man ikke mener dette totalt sett vil gi en bedre polititjeneste i hele øyregion.

Ved å ha kun ett lensmannskontor i øyregionen bruker vi to mann på dagtid i stedet for fire. Ved å kutte ned lederstillingene fra to til ett kontor kan ytterligere to mann settes inn i vakt/beredskapstjeneste. Dette har gitt oss to ekstra patruljer som kan brukes i vakt/beredskapstjeneste utenom ordinær arbeidstid.

Det gir en helt annen mulighet for å styre ressursene og styrke tjenesten.Personlig mener jeg meningene og utspillet til Senterpartiet og Strømøy skaper utrygghet i stedet for trygghet på Frøya. 

Det å fremsette påstander om at polititjenesten på Frøya er dårligere nå en tidligere er helt misvisende og feil. Når han i tillegg uttaler at politiet ikke bryr seg blir jeg provosert. I øyregionen jobber det unge politibetjenter som står på når det trengs. 

Det jobbes mange timer overtid hver eneste uke for å ta unna de arbeidsoppgaver som dukker opp.

De jobber ikke på Hitra, de jobber på Hitra/Frøya. Det har aldri vært så mye patruljetjeneste på Frøya som de siste årene. Strømøy uttaler "En patruljebil i ny og ne er ikke trygghet, snarere tvert imot" Det er ikke en politibil i "ny og ne"; Den ruller faktisk i øyregionen 16 timer i døgnet. Like mye på Frøya som på Hitra. 

Jeg undrer meg over hvordan Senterpartiet på Frøya mener de skal øke denne patruljeringen ved å opprettholde to kontor her ute.Hvis Senterpartiet på Frøya virkelig er opptatt av frøyværingenes trygghet så kan de heller bruke ressursene sine på å skape ett godt og tett samarbeid med politiet i øyregionen.

La ikke tryggheten bli til utrygghet i ett politisk spill i disse valgkamptider. Vi prøver nemlig etter beste evne ut ifra de ressursene vi har til rådighet å skape så mye trygghet som mulig for alle her ute.

Strømøy og hans kolleger er hjertelig velkommen til lensmannskontoret for å få ett klarere bilde av hva polititjenesten i øyregionen dreier seg om, og hvilke utfordringer vi står overfor i den daglige tjenesten. Jeg har jobbet i politiet på Hitra og Frøya i 30 år. De to siste årene som lensmann for begge kontor.

Jeg mener jeg har kunnskap og erfaring nok til å se fordelene og ulempene ved å legge ned det ene kontoret i øyregionen. For meg synes det klart at fordelene er i klar overvekt. Jeg har ikke tatt noe standpunkt til om hvor dette kontoret bør ligge. Den avgjørelsen blir tatt på ett mye høyere nivå enn mitt.Det er flott at man kjemper for å beholde lensmannskontoret sitt, men da må man ovenfor offentligheten ha gode argumenter som sier noe om hvorfor. 

Hvis Senterpartiet i sin kritikk av måten vi prøver å legge opp polititjenesten her ute har gode alternativer er vi selvfølgelig "lutter øre" til det. Hittil har vi nemlig bare sett kritikk og lite løsningsorienterte innlegg.


Annonser
Annonser