Frøya nyheter

20.07.2019 °C m/s
Annonser
Img 1567 Foto: Gunn Elin Johansen

Sender ut krav om øyeblikkelig byggestans

Frøya kommune gir Trønderenergi Vind AS pålegg om øyeblikkelig stans av arbeid i tilknytning til Frøya vindkraftverk. Begrunnelsen er at dispensasjonen har gått ut.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

- Frøya kommune sender ut pålegg om øyeblikkelig stans av arbeid i tilknytning til Frøya vindkraftverk.

Det sier ordfører Berit Flåmo til Frøya.no mandag ettermiddag.


Øyeblikkelig stans

Fredag 12. april varslet Trønderenergi Vind AS at de ville gjenoppta anleggsvirksomheten på Frøya vindkraftverk så raskt som mulig.

De mente at kommunestyrets vedtak ikke var nok til å stanse byggingen. Derfor henvendte de seg til Frøya kommune og orienterte dem om at de må gjøre et formelt enkeltvedtak før de stopper arbeidet.

Nå har Frøya kommune fattet et formelt enkeltvedtak om at arbeidet skal stoppes og varslet Trønderenergi om dette.

- Rådmann har, etter delegert myndighet, fulgt opp kommunestyrets vedtak og sendt følgende vedtak til Trønderenergi vind, sier ordfører Flåmo, og viser til vedtaket:

Frøya kommune gir TrønderEnergi Vind AS pålegg om øyeblikkelig stans av arbeid i tilknytning til Frøya vindkraftverk, jf. plan- og bygningsloven § 32-4. Pålegget begrunnes med at vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er bortfalt etter lovens § 21-9.Følger opp politikernes avgjørelse

Frøya kommune viser til advarselen som ble sendt ut 5.april, hvor Trønderenergi ble varslet om at dispensasjonsvedtaket for Frøya vindkraftverk ville falle bort dersom tiltaket ikke ble satt i gang senest 7.april.

De viser også til kommunestyrets vedtak fra møtet 11.april.

«Frøya kommune registrerer at tiltakshaver ikke har igangsatt noe byggearbeid. Dispensasjonen av 10.03.16 har dermed bortfalt i henhold til treårsfristen. Frøya kommune må vurdere pålegg om å stanse eventuelle bygge- og anleggsarbeider på stedet.»

På grunn av at Trønderenergi varslet at de ikke kom til å forholde seg til vedtaket, ettersom de mener at det er ulovlig, og ville fortsette byggearbeidene så snart det lot seg gjøre valgte rådmannen å ta grep og sende ut krav om byggestans.

- Etter rådmannens vurdering er hensynet til at en stoppordre vil påføre tiltakshaver kostnader ikke tilstrekkelig til å oppveie for hensynet som ligger bak kommunens plikt til å gripe inn overfor uopprettelige tiltak som gjennomføres i strid med arealformålet i kommuneplanens arealdel. Rådmannen finner derfor at det er nødvendig å gi TrønderEnergi Vind AS pålegg om stans etter pbl. § 32-4, jf. også § 32-10. Tiltakshaver er varslet om stansingspålegget og gitt anledning til å uttale seg, jf. forvaltningsloven § 16.- Vil måtte utfordre det juridisk

Trønderenergi har allerede varslet at de vil måtte forholde seg til et byggestans-vedtak, men at de vil vurdere om de skal klage vedtaket inn for Fylkesmannen eller ta saken til retten.

De har gitt uttrykk for at de vil gjøre det de kan for å få stoppet kommunens vedtak - som de mener er ulovlig. De mener derfor at økonomiske tap som følge av forsinkelser i byggeprosessen må dekkes av kommunen.

- Dersom det kommer et slikt enkeltvedtak vil vi måtte utfordre det juridisk, sa kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi, Bengt Eidem, før helgen.


Annonser
Annonser