°C
Annonser
Petter Ingdal, Trønderskog, Sitkagran Petter Ingdal i Trønderskog AS.

Nå får du si din mening om sitkagranhogsten

Frøya kommune ber om innbyggernes meninger om pilotprosjektet med hogst av sitkagran i området Flatval til Sistranda.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Det er klart for evaluering av forprosjektet med hogst av sitkagran på Frøya. Det melder Frøya kommune. Nå inviterer de innbyggerne til å komme med sine tilbakemeldinger.

Frem til 17.september 2021, har du mulighet til å si hva du mener.


Ber om din mening

Forprosjektet er nå avsluttet hva gjelder hogst og opprydding, og kommunen ønsker å få tilbakemeldinger på gjennomføringen.

Erfaringene og opparbeidet kunnskap fra forprosjektet benyttes i utforming av prosjekt for videre bekjempelse av sitkagran i Frøya kommune.

- Vi inviterer derfor grendalag, grunneiere og andre innbyggere til å komme med tilbakemeldinger på forprosjektet, opplyser Frøya kommune.

- Tilbakemeldingen sendes til postmottak@froya.kommune.no innen 17. september 2021.

Derfor fjernes sitkagrana

Hovedformålet med å fjerne sitkagrana på Frøya er å ivareta kystlyngheia. Det opplyser Frøya kommune. Kystlyngheia er en truet naturtype, og vil på sikt kunne forsvinne på grunn av gjengroing med mindre konkurrerende arter reguleres.

Sitkagrana har en høy spredningsevne, og hvis den fortsatt får stå å vokse vil det bli uhåndterlig i løpet av noen tiår, med avvirkningskostnader som kan bli en belastning for både det offentlige og private.


Langt flere trær enn forventet

På Frøya har det nå blitt gjennomført et forprosjekt med hogst av sitkagran i området Flatval-Sistranda, hvor storparten av kvantumet er hogd maskinelt med hogstmaskin.

Målet for forprosjektet var å få fjernet ca 25 prosent av Frøyas sitkagranbestand, og området ble valgt for å gi et tilstrekkelig volum som kunne gi et godt kunnskapsgrunnlag for videre fjerning av sitkagran.

Det var også et mål for forprosjektet å finne en framgangsmåte for hogst og etterarbeid, samt avtalegrunnlag med grunneiere som var tilfredsstillende.

Etter endt hogst viser målt tømmervolum og antall trær at det sto langt mer kvantum enn det som var taksert på forhånd.Kommunen ber spesielt om innspill på følgende tema (men alle tilbakemeldinger er velkomne):

  • Hvordan oppleves det at sitkagrana er fjernet i ditt område?
  • Er det endinger i klima, eksponering for vind, bedre utsikt, endringer i landskapet?
  • Hvordan kan kommunen gi god informasjon til grunneiere og befolkningen i neste etappe?
  • Har dette vært opplevd som positivt?
  • Ved ekstra opprydding av hogstavfall har det blitt krevd dokumentasjon på hvor hogstavfall skal plasseres i teigen. Hvordan har dette fungert, er det forslag til forbedring på hvordan vi kan få bekreftet/sikret inngåtte avtaler?
  • Hva kan man forvente at grunneiere/frivillighet er villig til å bidra med av egeninnsats i et prosjekt for å bekjempe sitkagran i kommunen?
  • Har det vært hendelser/erfaringer som kan bidra til forbedring av gjennomføring av neste etappe?
  • Er det spesielle gode sider ved forprosjektet som må sikres at videreføres i neste etappe?


Annonser
Annonser