Frøya nyheter

26.04.2019 °C m/s
Annonser
Frøya-kommune

Kritikk for manglende budsjett- styring og disiplin

Frøya kommune nærmer seg gjeldstoppen i Norge og gikk 15 millioner minus i 2015. Kontrollutvalget ber om budsjettdisiplin og budsjettstyring, og kritiserer kommunen for heller ikke å klare å framlegge årsregnskapet innen fristen.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
Annonser

Budsjettdisiplin og god økonomistyring! Det et ett av de klare budskapene kontrollutvalget har til det framlagte åresregnskapet fra Frøya kommune.

Utvalget peker på det faktum at Frøya kommune har en meget høy lånegjeld. Så høy at Frøya i 2015 lå som nummer fem blant landets kommuner på listen over netto lånegjeld per innbygger.

Kontrollutvalget peker på en kraftig økning i lånegjelden de siste seks årene, og ber derfor kommunen om disiplin og styring.


For seint med regnskap og beretning

Men at kommunen er på vei mot Norgestoppen i lånegjeld er ikke den eneste innvendingen kontrollutvalget kommer med. De påpeker også at kommunen har sendt årsregnskapet og årsberetningen henholdsvis fem uker og én uke for seint i forhold til fristene.

Det har ført til at revisjonen ikke har hatt tid til å gjennomføre de nødvendige kontrollene i forbindelse med årsrevisjonen i tide. Revisjonen avla derfor en foreløpig revisjonsberetning med negativ konklusjon da fristen for å avlegge denne utløp den 15. april.

Revisjonsberetning

Den foreløpige revisjonsberetningen ble trukket tilbake da endelig revisjonsberetning ble framlagt.

Revisjonen har tatt forbehold om at det er store avvik mellom budsjett og regnskap i investeringsregnskapet. Revisjonen påpeker at budsjettet skulle vært justert i løpet av 2015 for å få det i samsvar med regnskapet.

I årsberetningen er det ikke redegjort for avviket mellom regnskap og budsjett i investeringsregnskapet. Balansepostene er ikke tilfredsstillende dokumentert og avstemt.

Revisjonen påpeker også at fristene for oversendelse av regnskapet ikke er overholdt og at investeringsregnskapet er gjort opp med et stort ubenyttet beløp, noe som er i strid med forskriften.


Underskudd

Revisjonen konkluderer likevel med at regnskapet og årsberetningen gir den nødvendige informasjonen om kommunens økonomiske drift gjennom fjoråret og den økonomiske stillingen ved utgangen av 2015.

Netto driftsresultat for 2015 viser at driften av kommunen har gått med om lag 15 millioner i underskudd. Det regnskapsmessige resultatet viser et merforbruk på ca. 2,4 mill. kroner, skriver kontrollutvalget i sin kommentar.

Annonser
Annonser