Frøya nyheter

20.10.2018 °C m/s
Annonser
Espen Håvard Hauan Høyre Kommunestyremøte

Ikke gjør oss til en ren yrkesfagskole

Frøya næringsforum har sendt en skarp uttalelse til skoleledelsen ved Guri Kunna videregående skole angående omorganisering av studietilbud. Les det her.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Til: Rektor ved Guri Kunna Videregående Skole, Opplæringsdirektør Inger Christensen og leder i Komité for Opplæring og Tannhelse, Hanne Moe Bjørnbet 


Fra: Frøya Næringsforum


Høringsuttalelse fra Frøya Næringsforum til Guri Kunna VGS til prosessen omkring sammenslåing av studiespesialisering på Guri Kunna VGS.Frøya Næringsforum er en interesseorganisasjon for næringslivet i Frøya kommune, hvor størsteparten av bedriftene i kommunen er medlemmer. 

Næringslivet på Frøya har i mange år samarbeidet godt og tett med Guri Kunna VGS. 

Gjennom Felles Skoleutvalg, har vi blitt kjent med den pågående prosessen med reorganisering av skoletilbudet i den nye skolen, der det vurderes en omorganisering av programområder mellom skolestedene. Til denne prosessen ønsker vi å fremme vårt syn på saken.


Fra vårt ståsted handler denne saken i all hovedsak om to forhold. 

Punkt 1; Næringsliv og offentlig forvaltnings behov for utdanning av kompetent arbeidskraft. 

Og 2; Å beholde Frøya som et attraktivt bosted i regionen.


Næringslivet på Frøya, og Frøya-samfunnet som helhet, kan etter vårt syn ikke leve med at fylkeskommunen gjør Skolested Frøya til en ren yrkesfagskole. 

Det blir et tap for regionen, uansett hvilket studiested som velges som vert for studiespesialisering. Den kombinerte videregående skolen, med yrkesfaglige og allmennfaglige studieretninger er bærebjelken i det videregående utdanningssystemet. 

Et variert fagtilbud, og selve samspillet mellom studiespesialiserende fag og yrkesrettede fag er viktig for elevene. Det er etter vår oppfatning miksen av teoretiske og praktiske fag, som skaper det beste grunnlaget for de som skal sørge for fremtiden vår.


Frøya og Hitra er begge samfunn i sterk vekst. På topp i et sammenslått Trøndelag, faktisk i hele Norge, når det kommer til prosentvis vekst. 

Og det er ingenting som tilsier at veksten avtar med det første. 

De fremskrevne elevtallene pr i dag viser at antall elever ved Guri Kunna VGS kommer til å øke i årene som kommer, uavhengig av tilflytting i årene som kommer. Vi trenger flere høyt utdannede til regionen. Det gjør vi ikke ved å gjøre hverdagen mer komplisert for elevene.


Kompetansekravet til bedriftene øker stadig vekk, og det blir stadig større behov for mennesker med høyere utdanning i næringslivet vårt. Vår erfaring tilsier at vi må ha et godt utdanningstilbud i øyregionen, for å holde ungdommen hos oss inntil de begynner på universitet og høyskole. 

Fra tidligere vet vi at det er en langt større andel av ungdommen som fullfører videregående skole i regionen som flytter tilbake etter høyere utdanning, enn hva tilfellet er for ungdommer som flytter fra regionen etter 10. klasse for å ta videregående f.eks. i Trondheim.


Frafall i videregående utdanning er et annet, og veldig viktig aspekt, og er sett fra vårt ståsted et stort problem pr i dag. Her må det på plass en tettere dialog mellom skole, lokalt næringsliv og grunnskoleeiere for å iverksette tiltak. 

Her etterlyser vi i næringslivet at skoleledelsen etablerer samarbeidsfora der skole, næringsliv og kommuner kan samarbeide om å finne gode løsninger. Vi tror videre ikke på at en deling av studiespesialisering på Guri Kunna VGS vil bedre situasjonen i forhold til frafall på videregående skole.


Frøya er avhengig av å tiltrekke seg høyt utdannede fagfolk til kommunen, for å bringe næringsliv og samfunn inn i det som av mange kalles for den blå revolusjonen. 

Det vil bli mindre attraktivt for tilflyttere å velge Frøya som bosted dersom studiespesialisering blir lagt ned og studieplassene samlokaliseres på studiested Hitra.


Frøya Næringsforum stiller seg altså sterkt negative til å slå sammen all studiespesialisering på Guri Kunna VGS til ett skolested. Vi mener at den beste løsningen for Øyregionen som helhet er å beholde dagens løsning med fullverdig løp med studiespesialisering på begge steder. 

Signaler vi har fått fra rektor ved Guri Kunna VGS og fylkesdirektør for utdanning, er at denne modellen ikke er å oppfatte som et reelt alternativ i forhold til mandatet fra politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunen. 

Dersom politisk og administrativ ledelse ikke ønsker å vurdere modell 1, så er vår klare anbefaling til ledelsen ved Guri Kunna VGS å gå for en modifisert modell 2, i henhold til skoleledelsens høringsdokument.

Vi ønsker oss da en modell 2 hvor VG1 tilbys fullt ut på hvert skolested, og hvor fellesfagene på VG2 og VG3 Studiespesialisering holdes på både skolested Frøya og skolested Hitra, men hvor programfagene holdes på hvert sitt skolested. 

Dette vil i praksis medføre at alle elever på VG1 går på skolested i sin hjemkommune, og at elevene i løpet av første skoleår velger programfagretning for VG2 og VG3. 

Her vil man da i praksis velge hvilket skolested man vil følge undervisningen på. Dette gir flere fordeler; bl.a. at elevene kun får ett skolested å forholde seg til i løpet av uka. Etter vår oppfatning vil man her styrke tilbudet maksimalt, og få flere elever pr programfag, samtidig som man unngår mye av problematikken med ikke optimal timeplan som skisseres i skoleledelsens høringsdokument.


I så henseende mener vi at det er helt naturlig å samle programfagretning for realfag på Guri Kunna VGS til skolested Frøya, mens programfagretning Språk, samfunn og økonomisk retning legges til skolested Hitra. 

Vi mener videre at skolen bør se på tilgjengelig teknologi innenfor virtuelle klasserom for å gi elevene bedre valgmuligheter med valgbare programfag dersom det er fag man ønsker å ta som tilhører ikke-hjemlig skolested.


Blått kompetansesenter er allerede etablert på Sistranda, og senteret utgjør et viktig krysningspunkt mellom videregående utdanning, NTNU/Sintef og næringslivet på Frøya og Hitra. Det jobbes også hardt for å etablere et trinn 2 på Blått kompetansesenter, som vil føre til en ytterligere satsning innenfor forskning og utvikling rettet mot blå sektor på Frøya. Her er realfag en viktig faktor, hvilket også påpekes i høringsuttalelsen fra NTNU.


Gjennom vårt forslag til en modifisert modell 2, vil man ivareta det enkelte skolesteds fortrinn i form av allerede opparbeidede og planlagt opparbeidede samarbeidsarenaer i nær tilknytning til skolestedet, man vil styrke fagtilbudet maksimalt innenfor de nåværende rammer, og man vil kunne balansere ut totalt elevtall, samt kjønnsbalansen mellom de to skolestedene.


Frøya Næringsforum håper og tror at skoleledelse, elever, foreldre og foresatte, og arbeidstakerorganisasjoner finner frem til gode løsninger på bakgrunn av dette, som muliggjør at Guri Kunna VGS møter næringsliv og offentlig forvaltnings krav til å levere den kompetanse som til enhver tid etterspørres, og fortsetter å være en kraftfull og samlende samfunnsaktør i øyregionen.


Styreleder i Frøya Næringsforum
Espen Håvard Hauan

Annonser
Annonser