Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) godkjenner ikke planlagt næringsområde på Ellingsholmen og Litlsørøya i Frøya kommune.

Dermed er den endelige avgjørelsen tatt i saken om næringsområdet på Uttian.

Vektlegger hubroen

– Departementet har lagt vekt på at etablering av næringsvirksomhet i området kan ha negative konsekvenser for hubro, som er en sterkt truet art, skriver Bjørn Arild Gram i kommunal- og distriktsdepartementet.

KDD forstår kommunens ønske om å legge til rette for ny næringsvirksomhet, men mener, etter en samlet vurdering, at reguleringsplanen ikke kan godkjennes.

Departementet legger vekt på at etablering av næringsvirksomhet på holmene i Ellingssundet kan øke belastningen og ha negativ innvirkning på hubro, som er en sterkt truet art.

Konkret kan arealbeslaget, utfyllingen i sjø og framtidig næringsvirksomhet redusere næringstilgangen og ha negativ effekt på Uttian-parets hekkesuksess. Dette kan øke den samlede belastningen på hubrobestanden på Frøya og Hitra, jf. naturmangfoldloven § 10.

Endelig avgjørelse

– Departementet har også lagt vekt på at kommunen har andre regulerte næringsarealer, og at det er satt i gang arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel for å finne nye næringsarealer.

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-13 godkjenner ikke Kommunal- og distriktsdepartementet reguleringsplan for Uttian næringsområde, vedtatt av Frøya kommunestyre 27.05.2021.»

Departementets avgjørelse i saken er endelig og kan ikke påklages.

Foto: Lena Jørgensen

– Vi må kunne være en forutsigbar samarbeidspartner

Dermed har Frøya kommune gjort det de kunne for å nå frem med sin planlagte utbygging av næringsområde ved Uttianbrua.

– De har lagt vekt på Klima- og miljødepartementets anbefaling, som vektlegger «føre-var-prinsippet» og mulige effekt hubroens jaktområder. Dermed endte det med nei, sier ordfører Kristin Strømskag (H), ordfører i Frøya kommune.

– For oss har denne saken handlet om mye mer. Det har handlet om selvråderett og det å kunne være en forutsigbar samarbeidspartner for innbyggere og næringsliv, sier Strømskag.

– Forferdelig vanskelig sak

Det er det prinsipielle i saken, som førte til at politikerne sendte saken videre til departementet til endelig avgjørelse.

Kommunen har klaget på at saken er urettferdig fra statsforvalterens side, ettersom statsforvalteren har godkjent planer, for så å fremme innsigelser, oppheve innsigelser og stoppe planene.

Dette har kostet kommunen dyrt.

– Dersom statsforvalteren hadde sagt nei i første omgang, på grunn av hensynet til hubroen, hadde saken vært en helt annen. Men vi har opplevd at det har blitt lagt nye elementer på bordet etter at saken var egengodkjent i kommunen, forklarer ordføreren.

– Det har vært en forferdelig veldig vanskelig sak å forholde seg til. Både for kommunen og for næringsaktørene som var tiltenkt området, sier Strømskag.

– Vi har aldri ønsket å risikere å gjøre noe for å negativt påvirke en rødlistet art. Det er viktig å poengtere. Vi har diskutert hvor langt man skal trekke «føre-var-prinsippet»? Er det ut ifra hvor reirene til hubroen er? Skal man også ta hensyn til alle jaktområder?, spør ordføreren.

– Vi fatter vedtak ut ifra vitenskapelige og kunnskapsbaserte vurderinger. Vi må kunne forholde oss til en sektormyndighet som gir oss den forutsigbarheten som vi trenger for å kunne fatter riktige beslutninger, sier hun.

Fortsetter jobben med næringsareal

– Jeg er glad for at vi ikke har sittet stille og ventet på avgjørelse i denne saken. Dette ene området løser ikke kommunens utfordring med næringsareal, sier Strømskag.

– Vi trenger varierte og spredte næringsområder i alle størrelser. Både sjønære og ikke-sjønære områder. Den jobben fortsetter for Frøya kommune, sier hun.

– Denne saken viser igjen hvor viktig det er med grundig planarbeid, avslutter frøyaordføreren.