I natt, i det 17.juni går over til 18.juni, begynner Frøyatrimmen, og allerede er 309 deltakere påmeldt.

Martin Eggen og BirdLife Norge mener at det er en for stor belastning for naturen. Han har bedt arrangøren Frøya kommune om å tenke seg om - og utsette arrangementet.

Slik blir det ikke. Frøyatrimmen begynner i natt.

– Starter over én måned senere enn i fjor

Det varsler Elin Karpinski Strandheim, virksomhetsleder for kultur og idrett i Frøya kommune:

– Jeg har stor forståelse og respekt for at en organisasjon som Birdlife Norge taler naturens sak, begynner Karpinski Strandheim.

– Frøya kommune har også tidligere mottatt bekymringsmeldinger fra enkeltpersoner og organisasjoner, som har blitt svart ut fortløpende og hensynstatt, sier hun.

Elin forteller at de allerede har gjort valg for å ta hensyn:

- Frøyatrimmen starter over en måned senere i år enn i fjor, nettopp for å skåne for ferdsel i hekkeperioden, og det tas i bruk allerede eksisterende turstier, traktorstier og veier.

– Turmål som Statens naturoppsyn har hatt innvendinger i forhold til, er tatt ut. Det er også tatt hensyn til innspill fra enkeltpersoner, forteller Elin.

– Det tas i bruk svært store områder, og dette i seg selv fører til mindre slitasje, fordi det medfører en større fordeling av turgåere, forklarer hun.

foto
Foto: Anette Yttersian (Arkivfoto)

Et bredt samarbeid

Frøyatrimmen er et resultat av bredt samarbeid mellom Frøya kommune og lokale lag og foreninger.

Arbeidsgruppa har i tillegg innhentet råd og veiledning fra andre kommuner som har denne ordningen, naturforvaltning og andre naturlige sektormyndigheter.

Landbruk, miljø og forvaltning i Frøya kommune kom med følgende tilbakemelding våren 2021:

– Undertegnede har hatt gode samtaler med ansvarlig arrangør i Frivilligsentralen. Det har også vært innhentet tilbakemeldinger på de planlagte turmål fra Statens naturoppsyn som har god kjennskap til naturkvaliteter på Frøya. I tillegg er det benyttet Miljødirektoratets naturbase og lokalkunnskap.

Har gjort endringer

Daværende fagleder kom deretter med konkrete anbefalinger som er hensynstatt i planleggingen av Frøyatrimmen sommeren 2022, forteller Strandheim Karpinski.

– Årets sommertrim starter som sagt også betydelig seinere enn fjorårets, der oppstart var 15.mai, hvor sårbare innsjekk ble lagt til 1.juni, sier Karpinski Strandheim.

– Henvendelsen fra Birdlife har blitt diskutert med lokal fagmyndighet, som ser sårbarheten i forbindelse med at de fleste fuglearter har kyllinger på denne tiden. Det henvises imidlertid til at henvendelsen har kommet sent, at Frøyatrimmen er viktig for folkehelsen, og at saksbehandler ser at arrangør har gjort mange endringer for at trimmen ikke skal være i hekketid, og dermed hensynstar tidligere innvendinger, sier hun.

– Det vektlegges også at båndtvangperioden skal respekteres, sier Karpinski Strandheim.

Det vil bli foretatt en evaluering sammen med Landbruk, natur og miljø etter gjennomføringen av Frøyatrimmen sommer 2022, der det også legges føringer for hvilke perioder Frøyatrimmen skal gjennomføres i årene framover.

– Opptre hensynsfullt og varsomt

Frøyatrimmen er et viktig folkehelsearbeid, ettersom mange kommer seg opp av godstolen og ut i naturen. Det sier Elin:

– Det legges også opp til at det skal være turstier nært oss alle, slik at man ikke trenger å kjøre bil for å komme seg på tur. Noen av de mest brukte turmålene i 2021 var gangfelt og i Steinalderløypa, forteller hun.

– Det legges opp til lavterskelmål slik at alle kan være med og komme i bedre form, og mange kommer seg også ut i marka på våre mange turstier!

Nå håper hun at alle får en god Frøyatrimmen-opplevelse - men viser hensyn:

– Kommunen anmoder for øvrig alle deltakere av Frøyatrimmen til å opptre hensynsfullt og med varsomhet i naturen, sier Elin.