Frøya nyheter

19.06.2019 °C m/s
Annonser
Odd Arne Arnesen Mausund Feltstasjon

Håp for videre plastrydding i øyrekka

Trøndelag Fylkesting er positiv til å bli med på et spleiselag for å støtte arbeidet på Mausund feltstasjon. Det skjer etter et svært engasjerende møte mellom pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen og Odd Arne Arnesen (bildet).

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

- Jeg fikk mye lærdom på den timen jeg sto der og pratet med sjefen sjøl. Da jeg gikk derfra visste jeg at jeg måtte gjøre noe, sier Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting.

Svein Otto Nilsen møtte Odd Arne Arnesen, daglig leder i Mausund feltstasjon, på miljødagene i Trondheim. 

Der fortalte Arnesen alt om arbeidet som har blitt gjort med marint avfall på feltstasjonen, og om at innsamlingsaksjonen av søppel i havet må avsluttes på grunn av at de ikke har fått nok penger til å fortsette.

- Dette må gjøres noe med. Det er veldig få plasser hvor det er så, unnskyld ordet, jævlig som utenfor Frøya. Øyene der ute fungerer som et filter for søpla som kommer med Golfstrømmen. Det er et stort problem, sier Nilsen.

- Jeg bestemte meg for å følge opp dette. Det skal jeg fortsette med, sier han.
- Svært uheldig at de må legge ned i perioder

Nilsen skrev en interpellasjon om finansiering av plastrydding på Frøya. Der oppfordret han Trøndelag Fylkesting til å bidra økonomisk.

Han foreslo at Trøndelag Fylkesting skulle skal bli med på et spleiselag i samarbeid med Frøya kommune, næringslivet og miljødirektoratet slik at Mausund feltstasjon kan fortsette sin meget viktige virksomhet med å fjerne den maritime forsøplingen:

"Mausund feltstasjon har ikke mer penger igjen til å rydde plastavfall på Frøya. Derfor har ryddeaksjonen blitt avsluttet for i år. Ryddemannskapene har pakket sammen for i år selv om det fortsatt er enorme mengder avfall igjen. På kaien på Mausund lå de hvite sekkene fulle av plastavfall, plukket på øyene i Frøya denne sommeren. Mye er resultat av gamle synder, og det aller meste kommer fra fiskeindustrien i Europa. Nå er det er slutt på penger, men fortsatt ligger det enorme mengder plastavfall igjen.  Det ble satt av for lite penger til å fjerne den marine forsøplingen."

"Til sammen har de samlet inn vel tusen kubikk med avfall de to siste årene. Dette er søppel som i flere tiår har havnet på sjøen fra store deler av Europa og endt på land på trøndelagskysten. Kystrenovatørene og andre frivillige har gjort en iherdig innsats og samlet inn kolossale mengder plast og annet avfall utenfor Frøya, gjennom Mausund feltstasjons prosjekt "Marint søppel". På grunn av havstrømmene er dette en av de områdene som er hardest rammet av marin forsøpling i Midt-Norge. "

"Trøndelag Fylkesting må bidra med rikelige midler for å opprettholde permanent virksomhet i samarbeid med Frøya kommune, næringslivet og ikke minst miljødirektoratet. Det er svært uheldig at man mister fagkompetansen på grunn av at virksomheten legges ned i perioder grunnet pengemangel."Artikkelen fortsetter under bildet:

Svein Otto Nilsen Pensjonistpartiet Trøndelag Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting.​Hvordan kan fylket ta en mer aktiv rolle?

Prosjektet fikk 2,8 millioner kroner av Miljødirektoratet i 2017. I år fikk de tildelt to millioner kroner. 

Nå håper Nilsen at de vil få mer etter at saken er tatt opp i Fylkestinget.

Fylkesordføreren svarte positivt til Nilsens interpellasjon:

- Fylkestinget ber fylkesrådmannen komme tilbake med en sak om hvordan Trøndelag fylkeskommune kan ta en mer aktiv rolle for å fjerne marin forsøpling i hele fylket. 

Det er et svar Nilsen er godt fornøyd med:

- Dette svaret gir håp. Det er viktig å smi mens jernet er varmt. Jeg kommer ikke til å slippe den saken her, sier han.

- Budsjettet kommer i desember. Håpet er at Mausund feltstasjon skal kunne ha helårsdrift. Det blir ikke noe mindre plast der ute mens de sitter og venter på nye midler, sier Nilsen.


Artikkelen fortsetter under bildet: 

Mausund Feltstasjon Søppel Marint Avfall Mausund feltstasjon har samlet inn enorme mengder marint avfall.


Slik lyder svaret fra fylkesordføreren:

"Plastforsøpling i havet er en av vår tid største miljøproblem. Plastavfall brytes svært langsomt ned, men vil ved hjelp av UV-stråler, vind og vær fragmenteres til mindre biter og til slutt ende opp som mikroplast. Langs kysten av Norge består 70 til 90 prosent av forsøplingen av plast. Mesteparten av plastavfallet stammer fra fiskeri- og havbruksnæringen, og fra forbrukere. En god del kommer også fra Europa med kyststrømmen.

Klima og miljødepartementet (KMD) har overordnet ansvar for avfallsforvaltning, og har for året 2018 bevilget 80 millioner kroner til å rydde i strandsonen, langs elvebredder og på havbunnen.  Organisasjoner og bedrifter har kunnet søke om å få tildelt disse pengene, og fordelingen ble iverksatt av Miljødirektoratet. Ved årets tildeling har også fylkesmennene hatt en ny koordineringsrolle hvor de har bidratt i vurdering av søknader fra sine fylker.

I 2018 ble det søkt om over 320 millioner kroner for prosjekter over hele landet. Av 162 søknader fikk 71 sine innvilget. Miljødirektoratet fordelte nesten 5 millioner til tiltak mot marin forsøpling i Trøndelag. De som fikk sine søknader helt eller delvis innvilget i Trøndelag var: Miljøpartnerne AS, Eider AS (Mausund feltstasjon), Trollfjell friluftsråd og Oppdretternes Miljøservice AS.

Fylkestinget i tidligere Sør-Trøndelag bevilget i fjor 1 million kroner til arbeidet med marin forsøpling av friluftsområder. Om lag halvparten av disse midlene ble fordelt i løpet av 2017. I april 2018 ble resten av midlene fordelt gjennom behandling i Trøndelag Fylkesutvalg (sak 38/18).

Gjennom disse midlene er det blant annet iverksatt tiltak for å redusere tap av gummigranulat fra kunstgressbaner. Det er gitt støtte til Mausund Feltstasjon som tilbyr undervisning til våre videregående skoler om marin forsøpling og mikroplast. Støtte ble også gitt til et seminar for barnehageansatte, skoler og kommunalt ansatte i hele Trøndelag for å øke kunnskap om marin forsøpling.

Som interpellanten påpeker finnes det svært mange initiativ i fylket på plastdugnaden, men ingen fast ordning som rydder kysten hvor den største andelen av marin forsøpling er. 

Fylkesmannen i Trøndelag koordinerer pr. i dag frivillige organisasjoner som har ryddeaksjoner langs kysten. Denne innsatsen kan tas et steg videre ved at Fylkeskommunen etablerer en fast, helhetlig løsning med profesjonell rydding av kystlinjene helt ytterst på øyene, hvor frivillige og allmennheten ikke ferdes. 

Dersom fylkeskommunen skal ta ansvar for en slik fast, helhetlig løsning, er det er viktig å koordinere dette med Fylkesmannen og diskutere eventuell samfinansiering med Miljødirektoratet. Fylkesrådmannen anbefaler dessuten at arbeidet bør ha et langsiktig perspektiv.

En fylkeskommunal forvaltning av midler avsatt til å fjerne marin forsøpling, må underlegges vanlige prinsipper for tildeling av offentlige midler. Ordningen må være åpen og søkbar for alle, tildelingskriterier må være så objektive som mulig, saksbehandlingen må preges av åpenhet, likebehandling og forutsigbarhet.

I Klimaråd Trøndelag er både Fylkeskommunen (politisk og administrativt), Fylkesmannen og Kommunenes sentralforbund representert. Klimarådet har i sitt første møte 25. juni 2018 bedt om at plastproblematikken skal være et tema som behandles i dette organet.

Fylkestinget i Trøndelag ba 25. april 2018 (sak 8/18) fylkesrådmannen fortsette arbeidet for å redusere bruk av plast og plastbaserte produkter både i fylkets egen organisasjon og i Trøndelag fylke som helhet, i samarbeid med kommuner og andre relevante aktører. "

Annonser
Annonser