Frøya nyheter

20.10.2018 °C m/s
Annonser
Hans Anton Grønskag Ola Grønskag Grunneiere Sistien

Foreslår opplevelses- sted i stedet for Sistien

Grunneierne som er imot Sistien mener at rådmannen og politikerne må nullstille planene sine på grunn av all konflikt stien skaper. De foreslår å se på alternativer; som å lage opplevelsessteder nede i fjæra.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Av Ola Grønskag, på vegne av grunneierne som er imot Sistien:

Grunneiere og berørte parter ble i møtet tirsdag 9. Januar 2018 orientert om igangsetting av planarbeid for Sistien.

Etter rådmannens orientering ønsket grunneiere og berørte parter å drøfte saken i eget møte. I dette møte konkluderte alle berørte parter, bortsett fra en, med at planen om en sti fra Siholmen til Rabben må forkastes. 


Planen, slik den foreligger nå, er konfliktskapende og ødeleggende av en rekke årsaker.

Intensjonen om at tilgang til fjæra på Sistranda gir opplevelser og er viktig for folkehelsen, støttes. Allemannsretten gjelder i fjæra, dette støtter alle som er berørt av planen. 

Det berørte grunneiere reagerer på, er at alternative løsninger ikke er vurdert. Løsninger der man oppnår de samme ideelle mål man har satt seg, billigere løsninger som i tillegg er mindre konfliktskapende. Ideen om en Sisti er mer en 10 år gammel. Ideen materialiserte seg  i kommunedelplanen i 2009. Mye har skjedd på Sistranda siden da. Sistranda er utsatt for et press som i mange tilfeller oppleves som forringelse av livskvalitet. Dette er også et folkehelsemoment.

Fritidseiendommer og naust er ofte rekreasjonssteder i en slik situasjon. Man blir forelagt en bestilling av en sti fra A til B, uten å vurdere alternativer. Dette er ikke godt håndverk hva planlegging angår.Sistranda har historisk vært Frøyas største jordbruksbygd. Vern av dyrket mark har svært sjelden vært tema. Det ser man resultatet av i dag. Dette må nå tas på alvor i kommunens planarbeid.

Sistranda er interessant i forhold til fornminner. Historien om Steinalderstien viser at det er lett å trå feil dersom man ikke kjenner historien, og ikke innhenter råd fra kompetanse på området. Dette må ikke skje igjen, noe man står i fare for å gjøre dersom man ikke tar slike hensyn i planarbeidet.


Planen for en Sisti kommer også i konflikt med artsmangfoldet, både botanisk og biologisk. Det er nok å vise til Ladestien i Trondheim som et eksempel på hva slike inngrep har som konsekvenser.

Det finnes alternativer som allerede er foreslått. Det ene alternativet er et ”opplevelsessted” i sammenheng med fjæra i stranda ved videregående skole. 

Opplevelsen av et maritimt miljø og fjæra, vil være en løsning som mange vil sette pris på. En universell utforming vil bli enkel å gjennomføre dersom man tar utgangspunkt i allerede eksisterende infrastruktur. 
Det andre alternativet er et ”opplevelsessted” i tilknytning til museumsområdet. Begge disse alternativene oppfyller de ideelle målsetningene. 

De alternative løsningene imøtekommer ønskene om møteplasser, Sankthansbålplasser, bademuligheter, kulturopplevelser, ”forsknings-steder” for barn og tilgang til fjæra.

Begge disse alternativene må gjennomføres.

Ved å tenke alternativt, oppnår man tre ting. Man unngår konflikt, man oppfyller de ideelle målsetninger og man skaper lukrative møteplasser.

Vårt ønske er at rådmann og politikere nullstiller planarbeidet og vurderer skisserte alternativer.


Markeringen av overgangen til 2000-tallet ble markert ved av at kommunene utpekte eller anla møteplasser som markering av begivenheten. Frøya kommune utpekte Kya som markeringssted.

En god ide, men ikke særlig tilgjengelig. Mange andre kommuner rundt om i Norge anla slike møteplasser i den anledningen. Kystkommuner som har havet som nærmeste nabo, anla slike møteplasser som markerer nærhet til havet og livet i strandsonen. Man bør se på noen av disse eksemplene.


Annonser
Annonser