Frøya nyheter

12.07.2020 °C m/s
Annonser
Beathe-Sandvik-Meland-33

Dette har skjedd i vindkraft- saken

Rådmann Beathe Sandvik Meland opplever at det er mangel på faktainformasjon rundt Frøya vindkraftverk. Nå har hun laget en oversikt over det som har skjedd i vindkraftsaken på Frøya siden 2002.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Av Beathe Sandvik Meland, konstituert rådmann i Frøya kommune:

FAKTA dette har skjedd – Frøya vindkraftverk 2002 - dags dato:

Rådmann opplever at det til dels er mangel på faktainformasjon rundt prosessen rundt Frøya
vindkraftverk. Her beskrives derfor prosessen, fra 2002 og frem til dags dato. Ytterligere
informasjon vil du/dere finne på kommunens hjemmeside i løpet av kort tid, da med linker til
viktige vedtak/dokument i saken:

NVE mottok 04.04.2002 en melding om planlegging av Frøya vindkraftverk og 132 kV
nettilknytning. Meldingen var utarbeidet i henhold til plan- og bygningslovens forskrift om
konsekvensutredning. Meldingen ble sendt på høring til berørte interesser i brev av 08. 04.2002,
og NVE arrangerte møter med lokale og regionale myndigheter og offentlige møter på Frøya i
april 2002. 

Et utkast til utredningsprogram ble forelagt Miljøverndepartementet før NVE fastsatte et utredningsprogram for vindkraftverket 14.10.2002.

NTE Energi AS og TrønderEnergi Kraft AS søkte 25.04.2004 om konsesjon for et vindkraftverk i
Frøya kommune. Det ble søkt om utbygging av 63 turbiner med en samlet effekt på inntil 200
MW.I forbindelse med høringen ble det holdt møter med lokale og regionale myndigheter og
offentlige møter på Frøya i november 2004. Gjennom høringsprosessen kom det opplysninger
som gjorde at NVE satte krav om tilleggsutredninger. Disse ble mottatt 08.09.2005 og
utredningene ble sendt på offentlig høring 12.09.2005.

Frøya kommune behandlet saken i Kommunestyremøte - 24.02.2005, sak 22/05 – Konsekvensutredning/konsesjonssøknad for Frøya vindmøllepark – høringsuttalelse.

I vedtaket fastslås følgende: Før Frøya kommune vil tilrå at NVE gir NTE og TrønderEnergi konsesjon etter Energiloven med forskrifter, må flere tema tilleggsutredes; drikkevannskilde, hubro, effekter for reiselivsnæringen, folkeavstemning må avholdes, forhandlingsresultat sluttført. Vindmølleparken må komprimeres, miljøoppfølgingsprogram må innarbeides i planen.


I Formannskapsmøte 25.01.2005 – sak 53/05 – ble det vedtatt at kommunen går i forhandlinger med utbygger om engangskompensasjon. Avtale mellom kommunen og utbyggerne ble vedtatt Kommunestyremøte 30.06.2005 – sak 116/05. Avtale med NTE/ TrønderEnergi ble signert 14.11.2005.

Rådgivende folkeavstemning vedrørende vindkraftsaken ble avholdt i forbindelse med
stortingsvalget 11. og 12. september 2005. Det ble brukt samme manntall som ved
stortingsvalget. Antall kryss i manntallet var 2.294 og antall stemmeberettigede i Frøya
kommune var 3.103. Det ble totalt avgitt 1.177 ja-stemmer og 1.114 nei-stemmer.

I kommunestyremøte 04.11.2005 – sak 185/05 – Behandling av tilleggsutredninger og
konsesjonsspørsmål, Frøya vindmøllepark - tilrår Frøya kommune overfor NVE at utbygger gis
konsesjon for utbygging av den omsøkte vindmølleparken på Frøya.Tiltakshaverne sendte 16.03.2012 en planendringssøknad til NVE. Det søkes nå om utbygging av
inntil 26 vindturbiner med en samlet installert effekt på inntil 60MW. Søknaden med
konsekvensutredning ble sendt på høring med frist 15.05.2012. I forbindelse med høringen ble
det arrangert møter med lokale og regionale myndigheter og offentlig møte på Sistranda
26.03.2012.

I Kommunestyremøte 31.05.2012 – sak 65/12 – Frøya vindkraftverk – planendringssøknad - ble søknaden behandlet. I vedtaket fastslås følgende: Frøya kommune tilrår overfor NVE at tiltakshaverne gis konsesjon for utbygging av den omsøkte planendringssøknaden for Frøya vindkraftverk.28.06.2012 ble «Bakgrunn for vedtak» fra NVE presentert. Anleggskonsesjon gis til Sarepta Energi AS, 28.06.2012. Konsesjonen gir Sarepta tillatelse til å bygge og drive Frøya vindkraftverk med en samlet installert effekt på inntil 60 MW, transformatorstasjon og nødvendig høyspenningsanlegg. Fornyet anleggskonsesjon ble gitt 03.10.2016, med tillegg av kabelinnføring.


Etter høringsrunde og klagebehandling, fastslår Olje- og Energidepartementet (OED), 26.08.2013,
at NVEs konsesjon for Frøya vindkraftverk opprettholdes. I klagebehandlingen har OED prøvd alle
sider av saken, etter energilovgivningen, miljøkonsekvenser og eventuelle tap eller forringelse av
naturmangfoldet. 

Til grunn for departementets klagebehandling ligger:

 Konsesjonssøknader med konsekvensutredninger, tilleggsutredninger og fagrapporter
 NVEs konsesjonsvedtak av 28.06.2012 inkludert høringsuttalelser
 Klagene med NVEs vurderinger av 30.11.2012
 Departementets befaring og folkemøter
 Oppdaterte registreringer i Naturbase og ArtsdatabankenI Kommunestyremøte 24.01.2013 – sak 5/13 – Underskriftsaksjon «Nei til vindkraftverk på Frøya» - ble krav til ny folkeavstemning behandlet. Underskriftsaksjon fra «Nei til vindkraftverk på Frøya» ble fremlagt. Kommunestyret avviser krav om ny folkeavstemning med begrunnelse av at det har vært gjennomført folkeavstemning i 2005 og at det på basis av vedtak i 2005, ble inngått avtale med utbygger.


18.08.2015 mottok kommunen Dispensasjonssøknad for Frøya vindkraftverk, samt
tilleggssøknad, datert 08.12.15, om fritak for nabovarsling. I Hovedutvalg for forvaltning sitt
møte, 14.01.2016 – sak 2/16, ble følgende vedtatt: I henhold til Plan- og Bygningsloven § 19-2, gir
Frøya kommune Sarepta Energi AS, dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Området det
dispenseres for begrenses til området det er gitt anleggskonsesjon til. Sarepta Energi AS gis også
dispensasjon fra kravet om nabovarsling, PBL §21-3.

På bakgrunn av innspill fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen, ble saken behandlet igjen,
10.03.2016 – sak 49/16 – med følgende kompletteringer: Hvis steinalderlokalitet med ID 95270 er
til hinder for planlagte tiltak, må det søkes dispensasjon fra kulturminneloven. Dersom en under
opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse
arbeidet og varsle Fylkeskommunen.

I Kommunestyremøte 23.06.2016 – sak 141/16 – ble Avtale mellom Frøya kommune og Sarepta –
behandlet. Kommunestyret godkjenner den forelagte avtalen mellom Frøya kommune og Sarepta Energi AS.19.11.2018 mottok Frøya kommune endelig MTA-plan. MTA-planen ble behandlet i Kommynestyremøte.

13.12.2018 – sak 166/18 – Høring av MTA-plan med tilhørende detaljplan for Frøya
vindkraftverk. Frøya kommune tilrår MTA-planen med detaljplan for Frøya vindkraftverk med en
rekke endringer; krav til ROS-analyse trafikk, opparbeiding av turstier og rasteplasser, plassering
av masseuttak og deponi, plassering av 5 møller, avbøtende tiltak knyttet til skyggekast,
sikringssone kulturminne samt bekymringsmelding knyttet til planlagt høyde på master.Annonser
Annonser