°C
Annonser
Hubro

Ber om stopp i vindkraft- arbeidene

Norsk Ornitologisk Forening roper et varsko, etter at NVE har lempet på reglene for å ta hensyn til den sårbare hubroen som hekker i vindkraftverkområdet. Ber om full stopp mens klagen behandles.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
Annonser

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) mener Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har godkjent at TrøndeEnergis arbeid på Frøya vindkraftverk gjennomføres i strid med MTA-planens vilkår (Miljø-, transport- og anleggsplan).

NOF peker på at det så langt som mulig skal tas hensyn til hubroens hekkeperiode som varer fra 20 mars til 15 august.

Dette blir ikke gjort i dag, skriver generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken i NOF, og har sendt inn klage på vedtaket NVE har gjort.


Frykter for hubroen

Det er hensynet til den sjeldne uglearten Hubro NOF er engstelig for.

Hubro er en sterkt truet art, og til tross for en egen handlingsplan for å øke bestanden, har arten fortsatt betydelige utfordringer.

Vindkraftutbyggingens påvirkning på hubroen er systematisk bagatellisert, der kunnskapsmangel har vært en viktig driver for å tillate nedbygging av hubroens jakt- og leveområder, skriver Solbakken i klagen.


Må ikke lempe på vilkårene

Han forteller videre at forvaltningsrådene har anbefalt å unngå vindkraft i hubroens leveområder.

Arten reagerer negativt på menneskelig infrastruktur og tilstedeværelse.

Hubrobestanden i Norge synes å fortsette å synke, og forvaltningsmålene for arten blir ikke nådd.

Byggingen av Frøya vindkraftverk er i utgangspunktet svært uheldig for hubroen, og bestemmelsene i MTAplanen er ment å avbøte på dette.

Vi reagerer meget sterkt på at disse vilkårene lempes på, sier generalsekretæren.Anleggsarbeidet har skadet


NOF frykter også at anleggsarbeider før 20 mars kan ha negativ påvirkning på hubroen som hekker på Frøya, og frykter det verste.

Siden februar har Trønderenergi hatt anleggsarbeid i anleggsområdet hele døgnet.

Det er grunn til å frykte at to måneder med tungt anleggsarbeid allerede har hatt en negativ effekt på hubroen i området, sier Solbakken..

Kan sky reiret


Hubroen er svært sensitiv for all menneskelig aktivitet, spesielt tidlig i hekkesesongen.

MTA-planen er et viktig dokument for å hensynta hubroen, og må ikke uthules.

Dersom man ikke forholder seg til vilkårene NVE opprinnelig har satt, og ikke holder seg utenfor hensynsonene i oppsatte periode, er det stor sjanse for at hubroen vil sky reiret, sier NOF og ber om at arbeidene på vindkraftanlegget stoppes til klagen er behandlet.
FAKTA OM HUBROEN


Hubro er vår største og i særklasse tyngste ugle. Kroppslengden er 60–75 centimeter og vingespennet fra 155 til 185 centimeter. Vekten er fra 2700 til 4200 gram og hunnen er betydelig større enn hannen.

I dag er hubroen mest tallrik langs kysten fra Rogaland til Nordland. En til dels dramatisk tilbakegang kjennetegner hele den europeiske bestanden av hubro. Ulike faktorer antas å være årsak til den dramatiske tilbakegangen i Norge.

Den norske hubrobestanden ble etter et landsdekkende kartleggingsprosjekt i 2015 beregnet til 461–681 par.

norsk rødliste over sårbare og truede arter er hubro plassert i kategorien sterkt truet.

Fra Store Norske leksikon

Annonser
Annonser